• Společnost
 • SPORT BREAK s.r.o.
 • IČ 087 98 486
 • se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
 • zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562
 • kontaktní osoby Dominik Rouš, Martin Machač
 • email: info@sportbreak.cz
 • telefon: 604 472 060

 • vydává tyto

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

 • Společnost SPORT BREAK s.r.o., IČ 087 98 486, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562, (dále jen „Společnost“) poskytuje webovou platformu pro verifikaci tipů a na tipy na výsledky v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy, závody, turnaje aj. (dále jen „Sportovní akce“), a to zejména v oblasti fotbal, hokej, basketbal aj., a to nejen v soutěžích konaných na území České republiky, ale i v zahraničí

  Za tímto účelem Společnost zřídila a provozuje internetové stránky www.sportbreak.cz, na kterých za úplatu poskytuje osobám, které se Společností uzavřely smlouvu o poskytování tipů (dále jen „Členům“), tipy na výsledky konkrétních Sportovních akcí. Členstvím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí právní vztah mezi Společností a druhou smluvní stranu (tj. Členem), vzniklý na základě uzavřené smlouvy o poskytování tipů.

  Tipy jsou Členům poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování tipů (dále též jen „Smlouva“). Tipy poskytované Společností mají pouze informativní charakter; je na každém Členovi, zda tip poskytnutý Společností využije či nikoliv. Společnost neodpovídá Členům za návratnost jejich sázek při využití Společností poskytnutých tipů na výsledky a nenese odpovědnost za případnou škodu, která Členům vznikne v souvislosti s neúspěšným tipem poskytnutým Společností. Riziko finanční ztráty nese každý Člen výhradně sám

  Společnost poskytuje své služby pouze osobám starším 18 let, jelikož účast osob mladších 18 let na hazardních hrách je zakázána a Společnost tento zákaz plně respektuje. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

I.
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TIPŮ

 1. Smlouvou o poskytování tipů se Společnost zavazuje za úplatu a po sjednanou dobu umožnit přístup do Členské sekce na internetové adrese www.sportbreak.cz a na této poskytovat Členům tipy na výsledky sportovních akcí. Člen se zavazuje za tuto službu Společnosti uhradit odměnu dle článku III. těchto obchodních podmínek.

 2. Umožnění přístupu do Členské sekce a poskytování tipů na výsledky sportovních akcí Členům však není Společnost povinna plnit dříve, než bude Členem odměna za tyto služby připsána na účet Společnosti.

II.
UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Každý, kdo má o Členství zájem (dále jen „Zájemce“), vyplní registrační formulář umístěný na internetových stránkách Společnosti na adrese www.sportbreak.cz a tento formulář bude z internetových stránek automaticky odeslán také na e-mailovou adresu Společnosti info@sportbreak.cz. Nedílnou součástí registračního formuláře je Zájemcem udělený souhlas se zásadami zpracování jeho osobních údajů Společností (dále jen „Zásady“), udělený souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlášení o zletilosti a plné svéprávnosti v rozsahu uzavření a plnění Smlouvy.

 2. Odeslání registračního formuláře podle článku II. odst. 1. těchto obchodních podmínek se považuje za závaznou nabídku ze strany Zájemce k uzavření Smlouvy, nikoliv za uzavření Smlouvy. Poté, kdy bude Společnosti odeslán Zájemcem vyplněný registrační formulář, budou Zájemci zpřístupněny platební údaje k provedení platby odměny Společnosti dle článku III. těchto obchodních podmínek, a to přímo na internetových stránkách na adrese www.sportbreak.cz nebo na Zájemcem uvedenou emailovou adresu.

 3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Společnosti uhrazena odměna dle článku III. těchto obchodních podmínek na základě odeslání registračního formuláře vyplněného Zájemcem.

 4. Každý Zájemce je povinen doplnit údaje do registračního formuláře ve smyslu článku II. odst. 1. těchto obchodních podmínek pravdivě.

III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Odměna za služby poskytované na základě uzavřené Smlouvy se může u každého poskytovaného servisu lišit včetně příslušné DPH za každý kalendářní měsíc (dále také jen „Odměna“).

 2. Odměnu dle článku III. odst. 1. je Člen povinen uhradit Společnosti pomocí platebního portálu, pokud má zájem využívat služby poskytované společností. Za den úhrady platby se považuje den, kdy byla odměna připsána na bankovní účet Společnosti.

 3. Společnost je povinna zaslat na emailovou adresu Člena, kterou Člen společnosti poskytl, do 5 dnů ode dne úhrady Odměny na bankovní účet Společnosti fakturu na částku představující Odměnu uhrazenou Členem Společnosti.

IV.
TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena na dobu jednoho měsíce od okamžiku jejího uzavření, nebo na dobu delší, nebo kratší v závislosti na nabídce jednotlivých servisů.

 2. Smlouvu může Člen prodloužit uhrazením odměny pomocí platebního portálu, přičemž Smlouvu může tímto způsobem prodloužit až na dobu 12 měsíců předem, výjimkou jsou jednorázové akce či jednotlivé sportovní události. Za každý měsíc trvání Smlouvy je Člen povinen uhradit Společnosti Odměnu v souladu s článkem III. těchto obchodních podmínek.

V.
TIPY NA VÝSLEDKY

 1. Společnost se na základě uzavření Smlouvy zavazuje poskytovat Členům tipy na výsledky a jejich verifikaci, vybraných Sportovních akcí konaných na území České republiky i v zahraničí, a to zejména ve fotbalu, hokeji a basketbalu.

 2. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi alespoň 1 tip na výsledky Sportovních akcí dle článku V. odst. 1. těchto obchodních podmínek za kalendářní měsíc.

 3. Tipy na výsledky sportovních akcí podle článku V. odst. 1. těchto obchodních podmínek bude Společnost umisťovat do uzamčené sekce Členství na svých internetových stránkách na adrese www.sportbreak.cz. Přístup do sekce Členství je umožněn Členům za splnění podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

VI.
ČLENSTVÍ

 1. Členstvím se rozumí právní vztah mezi Společností a Členem založený na základě Smlouvy.

 2. Každý Člen má na základě Smlouvy právo na přístup do uzamčené sekce Členství na internetových stránkách Společnosti na adrese www.sportbreak.cz. Pro přístup do této sekce se musí člen registrovat (tedy vyplnit registrační formulář na adrese www.sportbreak.cz). Po úspěšné registraci bude Členovi zaslán přístupový kód, který mu při potvrzení registrace Společnost zašle formou SMS na telefonní číslo, které uvedl v registračním formuláři, popř. na jiné, Členem uvedené telefonní číslo. V zaslané SMS bude uveden přístupový kód. Po jeho zadání do příslušného pole na internetových stránkách Společnosti na adrese www.sportbreak.cz bude Členovi umožněn přístup do sekce Členství.

VII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Za účelem plnění Smlouvy a evidence Členů zpracovává Společnost osobní údaje Členů, popř. Zájemců. Zpracování těchto údajů se řídí příslušnými právními předpisy a je popsáno v Zásadách.

 2. Nedílnou součástí registračního formuláře dle článku III.1. je též výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce, respektive Člena.

 3. Bližší informace o zpracování osobních údajů Společností a text Zásad jsou přístupné na internetových stránkách Společnosti na adrese www.sportbreak.cz.

VIII.
PRÁVA SPOTŘEBITELE

 1. Je-li Členem nebo Zájemcem fyzická osoba, která neuzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, považuje se za spotřebitele. Společnost je podnikatelem.

 2. Člen je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že pokud mu budou 4 tipy na výsledky sportovních akcí poskytnuty do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, nemá v souladu s § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.

IX.
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Každý Člen má právo reklamovat služby poskytované Společností na základě Smlouvy. Případné reklamace zasílejte na e-mail: reklamace@sportbreak.cz

 2. Právo dle článku IX. odst. 1. lze uplatňovat po dobu trvání smlouvy a ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy.

 3. Tímto reklamačním řádem se v zákonných mezích modifikuje proces podávání a vyřizování reklamací ze strany Členů vůči Společnosti. Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré podané reklamace ze strany Členů, a to ve znění účinném ke dni uplatnění reklamace.

 4. Společnost neručí za výsledek poskytnutých tipů, ani nezaručuje zisk. Důvodem reklamace proto není skutečnost, že tipy nebyly úspěšné nebo že Člen z důvodu kurzového sázení utrpěl finanční ztrátu.

 5. Pro uplatnění reklamace vyplní Člen příslušný reklamační formulář, který Společnost vydala a zveřejnila na internetových stránkách společnosti na adrese www.sportbreak.cz. V něm uvede, v čem spatřuje vady plnění na straně Společnosti a jakým způsobem chce tyto vady nahradit.

 6. Pakliže Společnost reklamaci vyhoví co do důvodu i způsobu náhrady, informuje o této skutečnosti reklamujícího Člena do 5 pracovních dní a ve lhůtě dalších 10 dní poskytne reklamujícímu Členovi náhradu vzešlou z takové reklamace.

 7. Reklamovat lze nad rámec zákonných důvodů pozdní zveřejnění tipů (tím se rozumí zveřejnění po začátku Sportovní akce) či nedodržení minimálního počtu zveřejněných tipů.

 8. Způsoby náhrady vady nad rámec zákonných důvodů jsou zejména Členství na následující měsíc zdarma, poskytnutí slevy na Členství na následující měsíc, či vrácení uhrazené odměny v plné výši za měsíc, kdy došlo k vadnému plnění ze strany Společnosti.

 9. Společnost je povinna reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.

X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Společnost i Členové mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů nebo v případech ve Smlouvě či v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedených a dále z důvodů daných zákonem.

 2. Chce-li Člen odstoupit od Smlouvy, doručí Společnosti odstoupení od Smlouvy. K odstoupení dojde okamžikem doručení odstoupení Společnosti, pokud je odstoupení platné a důvodné.

 3. Chce-li od Smlouvy odstoupit Společnost, zašle odstoupení od Smlouvy na e-mail Člena, přičemž k odstoupení dojde okamžikem doručení takového odstoupení Členu, pokud je odstoupení platné a důvodné.

 4. Není-li v odstoupení podle článku X. odst. 2. a odst. 3. uveden důvod odstoupení, nebo není-li uvedený důvod smluvním či zákonným důvodem pro odstoupení od Smlouvy, posuzuje se takové odstoupení jako návrh na ukončení Smlouvy. Takovému návrhu není druhá strana povinna vyhovět.

 5. Platným odstoupením od Smlouvy nebo vyhověním žádosti o odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni, kdy se o odstoupení dozví druhá strana, respektive kdy zpráva o vyhovění žádosti o odstoupení od Smlouvy bude doručena druhé straně.

 6. Platným odstoupením od Smlouvy vzniká Společnosti povinnost vydat Členovi poměrnou část již uhrazené odměny za dobu, kdy již služby nebudou poskytovány, a to připsáním na bankovní účet Člena nejpozději do 15 dní ode dne zániku Smlouvy. Člen je povinen vyvinout součinnost v poskytnutí údajů o svém bankovním účtu.

 7. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je blíže specifikován na internetových stránkách Společnosti na adrese www.sportbreak.cz.

XI.
UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, popř. na kterou byla prodloužena dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

 2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou uzavřenou mezi Společností a Členem, přičemž Smlouva zanikne ke dni, který bude uveden v této dohodě.

 3. Veškeré Smlouvy zanikají též dnem, k němuž Společnost ukončí svou činnost.

 4. Pakliže Společnost svou činnost dobrovolně ukončí, oznámí tuto skutečnost všem Členům na jejich e-mailovou adresu a současně na svých internetových stránkách, a to nejméně 10 dní přede dnem ukončení činnosti.

 5. V případě ukončení smlouvy z důvodu ukončení činnosti Společnosti vyplatí Společnost Členům takovou poměrnou část ze smluvní odměny za dobu, na níž byla smluvní odměna uhrazena, avšak plnění Smlouvy dle článku I. těchto obchodních podmínek ze strany Společnosti již nebude poskytováno.

 6. Společnost si vyhrazuje právo okamžitě ukončit Smlouvu bez nároku na vrácení odměny či její poměrné části Členovi v případě, kdy Člen závažným způsobem poruší tyto obchodní podmínky.

 7. Smlouva dále zaniká, pokud Člen neuhradí odměnu do 5 dní ode dne uzavření Smlouvy. Uhrazením platby se rozumí okamžik, kdy je odměna připsána na bankovní účet Společnosti.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 8. 2020

 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Společností a Členem nebo Zájemcem.

 3. Vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto obchodních podmínek.

 4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto obchodních podmínek. Změna podmínek je vůči Členům a Zájemcům účinná ode dne, kdy nabylo účinnosti nové znění takových obchodních podmínek a kdy zároveň bylo nové znění takových podmínek zveřejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese www.sportbreak.cz.

 5. Veškeré právní vztahy mezi Společností a Členy nebo Zájemci, ať již existující nebo teprve v budoucnu vzniklé, se řídí těmito obchodními podmínkami účinnými v době, kdy se jich kterákoliv ze smluvních stran dovolává, a dále platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 6. Členové a Zájemci jsou srozuměni a souhlasí s tím, že si Společnost vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, a tím potažmo na jednostrannou možnost úpravy vzájemných právních vztahů.

 7. V případě, že je Smlouva ukončena dohodou dle článku XI. odst. 2. těchto obchodních podmínek, nemá Člen nárok na vrácení již uhrazené smluvní odměny dle článku III. obchodních podmínek, a to ani v její poměrné výši.

 8. Veškeré finanční prostředky, které je Společnost povinna na základě Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek vyplatit Členům nebo Zájemcům, vyplatí ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku takové skutečnosti, která zakládá povinnost takové finanční prostředky vyplatit, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Člen nebo Zájemce sdělí Společnosti. Člen nebo Zájemce je povinen vyvinout součinnost v poskytnutí údajů o svém bankovním účtu.

 9. Společnost je povinna oznámit změnu svého bankovního účtu Členům a Zájemcům, a to alespoň 5 dní přede dnem, než takový bankovní účet nahradí dosavadní bankovní účet.

 10. Společnost nezodpovídá za informace nebo služby poskytnuté analytiky. Poskytujeme pouze platformu pro verifikaci a zasílání tipů.

 11. Členové berou na vědomí, že přístupové údaje i poskytnuté tipy jsou obchodním tajemstvím Společnosti, které je jednotlivým Členům za úplatu zpřístupněno. Členové nesmí své přístupové údaje ani poskytnuté tipy na výsledky sportovních akcí sdělovat třetí osobě či osobám nebo je jinak dále šířit. V případě, že Členové své přístupové údaje nebo poskytnuté tipy sdělí třetí osobě či osobám nebo je jinak dále rozšíří, bude takové jednání považováno za závažné porušení Smlouvy a těchto obchodních podmínek a dále za porušení jejich povinnosti zachovávat obchodní tajemství. Za takové jednání může Společnost uložit každému Členovi, který poruší Smlouvu, obchodní podmínky nebo povinnost zachovávat obchodní tajemství, peněžitou sankci ve výši 500.000 Kč.

 12. Případné spory mezi Sport Break a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Sport Break doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Sport Break pro vyřešení nastalé situace.

 13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.