Obchodní podmínky

(dále také jen „Obchodní podmínky“)

se společností
SPORT BREAK s.r.o.
IČO: 087 98 486
DIČ: CZ08798486
se sídlem se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562
kontaktní osoby Dominik Rouš, Martin Machač
E-mail: machac@sportbreak.cz
Kontaktní telefon: +420 703 978 131Článek I.

Internetové stránky společnosti Sport Break a činnost obou stran

 1. Sport Break je společností, jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Sport Break zřídil a provozuje internetové stránky dostupné z www.sportbreak.cz , kde umožňuje zveřejnění tipů na výsledky sportovních utkání či jiných obdobných akcí, popřípadě poradenskou činnost související s výsledky sportovních utkání či jiných obdobných akcí (to vše dále také jen jako „Činnost“), přičemž tyto tipy ke zveřejnění poskytují jednotlivé fyzické osoby a společnosti (dále také jen „Tipaři,“), a společnosti Sport Break zprostředkuje zveřejnění těchto tipů a dále služby související s těmito činnostmi (zejména přijímání plateb jednotlivých členů na účet společnosti Sport Break a další naložení s těmito prostředky v souladu s těmito Obchodními podmínkami).
 3. Za tuto Činnost náleží Tipařům odměna za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách (dále také jen „Provize“), a společnosti Sport Break náleží odměna za zprostředkování této Činnosti (dále také jen „Poplatek za zprostředkování“). Výše Provize se řídí výpočtem uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Výše Poplatku za zprostředkování se vypočítá dle tohoto vzorce: X = Y - Z kdy:
  • X = výše Poplatku za zprostředkování u každého jednotlivého Tipaře (včetně DPH),
  • Y = celkový zisk každého balíčku, do kterého se Tipař prostřednictvím internetových stránek na www.sportbreak.cz zaregistroval, a v rámci kterého provádí svou Činnost,
  • Z = výše Provize náležející konkrétnímu Tipaři dle výpočtu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.

Článek II.

Činnost Tipaře

 1. Tipař zahájením Činnosti prohlašuje, že je osobou starší 18 let.
 2. Tipař zahájením Činnosti prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu zákona, tedy že vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Tipař je povinen splnit veškeré zákonné povinnosti, které jsou s jeho Činností jako podnikatele spojeny.
 3. Tipař je povinen oznámit společnosti Sport Break skutečnost, že nově přestane být podnikatelem bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá za škodu, která tím společnosti Sport Break vznikne.
 4. Tipař odesláním svých údajů společnosti Sport Break prohlašuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou úplné a pravdivé.
 5. Tipař jako fyzická osoba vykonává svou Činnost osobně a na svou vlastní odpovědnost, a to na základě provedení vlastních analýz a při vší odborné péči.
 6. Tipař svou Činnost realizuje zavedením tipů do systému společnosti Sport Break, na základě čehož bude daný tip zveřejněn na internetových stránkách společnosti Sport Break.
 7. Tipař je povinen poskytovat alespoň 1 tip na výsledek sportovních utkání či jiných obdobných akcí za kalendářní měsíc. Tipař však není povinen poskytnout alespoň 1 tip na výsledek sportovních utkání či jiných obdobných akcí za kalendářní měsíc v období, kdy se tato sportovní utkání či jiné obdobné akce nekonají (tzn. v době přestávek ve sportu), a to tehdy, pokud Tipař oznámí tuto přestávku ve sportu prostřednictvím k tomu určeného tlačítka v systému. Za takový kalendářní měsíc, v němž je (i kdyby jen částečně) přestávka ve sportu, nenáleží Tipaři žádná provize či jiná odměna
 8. Tipař má právo zveřejnit pouze takový Tip, který je v momentě zaslání Tipu do stránek v nabídce některé sázkové kanceláře. Tipař ke svému Tipu udává také kurz, který musí odpovídat kurzu nabízenému sázkovou kanceláří v momentě přidání Tipu. Při podezření na umělé navyšování kurzu je Společnost oprávněna požadovat důkaz o možnosti vsazení dané příležitosti.
 9. Každý Tip musí být zveřejněn nejméně 5 minut před začátkem vybrané příležitosti.
 10. Z každého tipu musí být jasné, co přesně Tipař doporučuje vsadit. Je žádoucí specifikovat konkrétní sport, soutěž a příležitost. V případě nejasnosti zveřejněného Tipu je Tip považován za proherní.
 11. Při špatném zaslání Tipu má Tipař právo tuto chybu ihned opravit prostřednictvím notifikace.
 12. Ke každému Tipu přiřadí Tipař také svůj doporučený vklad. Vklad je určen hodnotou tzv. Unitů. Na příležitosti z jednoho utkání/události může Tipař vložit maximálně 20 Unitů. Toto neplatí pro jednorázové akce a závody.
 13. Notifikace slouží primárně jako možnost informovat zákazníky o svých Tipech, o možné chybě v přidaných Tipech, či o plánech a době přidávání Tipů. Notifikace nesmí sloužit k propagaci vlastních služeb na jiných portálech, či jinému obcházení Společnosti.
 14. V případě nečinnosti Tipaře po dobu delší než 7 dní je Tipař povinen informovat o této skutečnosti Společnost Sport Break.
 15. Tipař není oprávněn své tipy zveřejněné na stránkách Sport Break nebo tipy jiných Tipařů zveřejněné na stránkách Sport Break nebo dosud nezveřejněné ale jemu sdělené či zpřístupněné tipy jiných Tipařů, dále zveřejnit, sdělit nebo jinak zpřístupnit, a to zejména (nikoliv výlučně) na jiných internetových stránkách, prostřednictvím způsobů dálkové komunikace, na sociálních sítích, telefonicky, osobně, atd. Porušení této povinnosti je důvodem pro okamžité ukončení spolupráce se společností Sport Break, a Tipaři v takovém případě nenáleží dosud nevyplacená provize.
 16. Pokud Tipař razantně změní strategii tipů bez předchozí konzultace se společností a ohrozí tím zákazníky, má společnost právo ukončit spolupráci bez udání důvodu a bez nároků vyplacení provize ze stany Tipaře.
 17. Minimální částka pro vyplacení provize je stanovena na 5 000 Kč.
 18. U Tipařů, kteří mají méně jak 250 tipů a skončili kalendářní měsíc v mínusovém Yieldu si Společnost vyhrazuje právo nevyplatit provizi.
 19. Při hrubém porušení těchto Obchodních podmínek si společnost vyhrazuje právo nevyplatit provizi.

Článek III.

Provize

 1. Sport Break se zavazuje platit Tipaři za Činnost Provizi.
 2. V případě, že Tipař bude provádět Činnost v souladu těmito podmínkami, náleží Tipaři základní Provize ve výši 60 % ze zisku každého balíčku, do kterého se prostřednictvím internetových stránek na www.sportbreak.cz zaregistroval, a v rámci kterého provádí svou Činnost. V případě, že do konkrétního balíčku přispívá svou Činností více Tipařů, základní Provize uvedená ve větě první tohoto odstavce se mezi všechny tyto Tipaře dělí rovným dílem.
 3. Yieldem konkrétního Tipaře se pro účely výpočtu Provize rozumí výsledek následujícího výpočtu:
 4. A = (B + C) : C
  Yield = (A x 100) – 100
  kdy:
  • B = měsíční zisk nebo ztráta
  • C = celkové vklady na tipy
  • výsledný Yield se určuje v procentech dle výpočtu, jak je uveden shora.
 5. Příkladem plusového yieldu dle čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek je:
  (20 000 + 40 000) : 40 000 = 1,5
  1,5 x 100 = 150
  150–100 = + 50% yield
 6. Příkladem minusového yieldu dle čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek je:
  (-10 000 + 40 000) : 40 000 = 0,75
  0,75 x 100 = 75
  75–100 = - 25 % yield
 7. V případě, že Tipař k poslednímu dni kalendářního měsíce dosáhne mínusového -1% yieldu z prováděné činnosti, je společnost Sport Break oprávněna poměrně snížit výši provize o 1% (z celku základní provize), kdy pojem yield je uveden v těchto Obchodních podmínkách, včetně příkladu výpočtu.
 8. V případě, že Tipař neprovede Činnost v rozsahu dle těchto Obchodních podmínek, nenáleží Tipaři za daný kalendářní měsíc žádná Provize.
 9. Pro případ porušení zákonných povinností či povinností dle těchto Obchodních podmínek, nebo jiných mezi stranami výslovně sjednaných dalších povinností, nenáleží Tipaři žádná Provize, a to za každý kalendářní měsíc, ve kterém je každá jednotlivá povinnost porušována.
 10. Veškeré úhrady ze strany uživatelů za daný balíček budou prováděny přes systém společnosti Sport Break při využití účtu společnosti Sport Break. Společnost Sport Break se zavazuje tyto úhrady na svůj účet přijmout, tuto částku opatrovat a vyplatit její část v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Obchodních podmínkách. Veškeré platby na účet společnosti Sport Break se považují za uhrazené dnem připsání dané částky na tento účet.
 11. Sport Break se zavazuje vyplatit Tipaři jemu náležející Provizi dle těchto Obchodních podmínek (když výše této provize je závislá zejména na celkovém zisku z každého balíčku, do něhož Tipař v souladu s těmito Obchodními podmínkami přispíval, počet Tipařů přispívajících do tohoto balíčku, výši případného yieldu, atd.), a to vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž má být provize vyplácena, bezhotovostním převodem na Tipařem uvedený bankovní účet. Současně Sport Break zašle Tipaři společností Sport Break vystavenou fakturu na částku rovnající se Poplatku za zprostředkování dle těchto Obchodních podmínek, přičemž tento Poplatek za zprostředkování je Sport Break oprávněna si vyplatit z dosud nevyplacené části ze zisku každého balíčku daného Tipaře; tato faktura bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou Tipařem.
 12. Za výplatu Provize podle těchto Obchodních podmínek Tipaři se považuje den, kdy je tato částka odepsána z účtu společnosti Sport Break.
 13. V případě, že Tipař změní svůj bankovní účet pro zaslání plateb, je společnost Sport Break oprávněna pozdržet výplatu provize po dobu nezbytně nutnou k vyřešení daného případu.
 14. Sport Break nenese jakoukoliv odpovědnost za případy, kdy bude s provizí naloženo jinak, než je sjednáno v těchto Obchodních podmínkách, z důvodu vykonatelného rozhodnutí směřujícího proti Tipaři.
 15. Provize dle těchto Obchodních podmínek je stanovena bez DPH. Je-li Tipař plátcem DPH, nebo stane-li se jím během poskytování Činnosti, pak bude k této Provizi připočtena sazba DPH ve výši stanovené zákonem. Tipař je povinen oznámit společnosti Sport Break nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se dozví, že je plátcem DPH, tuto skutečnost.
 16. Veškeré případně vzniklé náklady Tipaře spojené s výkonem jeho činnosti pro Sport Break hradí Tipař. Tipař není oprávněn žádat od Sport Breaku jakékoli další náklady, mimo Provize uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

Článek IV.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Tipaře o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány společností Sport Break v souvislosti s Činností dle těchto Obchodních podmínek.
 2. Tyto Zásady, jakož i zpracování osobních údajů Tipařů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).
 3. Osobní údaje Tipařů zpracovává Sport Break pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 4. Každý Tipař vyjadřuje souhlasem s těmito Obchodními podmínkami výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami, a to před započetím spolupráce dle těchto Obchodních podmínek.
 5. Každý Tipař před započetím spolupráce dle těchto Obchodních podmínek prohlásil, že je starší 18 let. Sport Break tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.
 6. Sport Break zpracovává osobní údaje Tipařů na základě souhlasu s Obchodními podmínkami, a to za účelem provádění jejich Činnosti, komunikace s Tipaři a plnění povinností stanovených zákonem.
 7. Za účelem evidence Činnosti jsou zpracovávány následující údaje Tipařů: jméno, příjmení, IČ.
 8. Za účelem správy účtů Tipařů jsou zpracovávány následující údaje Tipařů: jméno, příjmení, IČ, adresa sídla, telefonní číslo, emailová adresa.
 9. Za účelem komunikace Sport Break s Tipaři a marketingové účely jsou zpracovávány následující údaje Tipařů: jméno, příjmení, emailová adresa.
 10. Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Tipařů: jméno, příjmení, IČ, adresa sídla.
 11. Sport Break zpracovává následující osobní údaje Tipařů – v rozsahu:
  1. jméno,
  2. příjmení,
  3. IČ,
  4. adresa sídla (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec, popř. stát),
  5. e-mailová adresa, a to k účelům, jak jsou uvedeny v těchto Zásadách.
 12. Sport Break zpracovává následující nepřímé údaje Tipařů:
  1. IP adresa
  2. Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Tipaře a usnadnění procházení webových stránek)
  3. Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, aby společnost Sport Break zajistila správné zobrazení webových stránek
 13. Osobní údaje Tipařů zpracovává Sport Break po dobu trvání spolupráce. Po ukončení spolupráce je Sport Break povinna osobní údaje Tipařů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení spolupráce vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).
 14. Tipaři mají v souvislosti se svým osobními údaji následující práva:
  1. Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
   Tipař může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Tipař výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Sport Break povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Tipaře, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Sport Break a Tipařem vzniklý na základě spolupráce bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Tipaři ze strany Sport Break o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení spolupráce.
  2. Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
   Tipař může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o informaci, zda Sport Break zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Sport Break je povinna mu tyto informace poskytnout. Tipař může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break, aby opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Tipaře, a Sport Break je povinna tyto opravy provést. Tipař může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o doplnění neúplných údaje Tipaře, a Sport Break je povinna tyto údaje doplnit.
  3. Právo požadovat omezení zpracování.
   Tipař může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a Sport Break je za takových podmínek povinna zpracování údajů tímto způsobem omezit.
  4. Právo vznést námitku proti zpracování.
   Tipař má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
  5. Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
   Tipař má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Tipař jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů společností Sport Break, může podat stížnost přímo společnosti Sport Break (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Právo na přenositelnost osobních údajů.
   Tipař může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o osobní údaje, které společnosti Sport Break poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Sport Break je povinna mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Tipař může následně tyto údaje předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi sebou.

Článek V.

Povinnost mlčenlivosti

 1. Tipař se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svou Činností se dozví a které se týkají obchodní politiky Sport Breaku, jeho obchodů, organizačních postupů vůči třetím osobám, přičemž tyto informace mají povahu důvěrných informací. Tipař je povinen v plné míře zachovávat obchodní tajemství Sport Breaku, které mu bude v souvislosti s Činností dle těchto Obchodních podmínek zpřístupněno. Tipař je rovněž povinen dbát o to, aby se tyto informace nedostaly do rukou nepovolaných osob.
 2. Závazek mlčenlivosti Tipaře a ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství Sport Breaku dle předchozího odstavce trvají po dobu provozování Činnosti a po dobu tří let po jejím skončení, nevyplývá-li z povahy skutečností, o kterých má být zachována mlčenlivost či které mají být třetím osobám utajeny, že mají zůstat utajeny i po skončení uvedené lhůty. Závazky k ochraně obchodního tajemství trvají do doby než se skutečnosti, které jej tvoří, stanou obecně známými.
 3. Tipaři nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem přímo kontaktovat jednotlivé uživatele a zákazníky a nabízet jim své služby bez účasti společnosti Sport Break. Tipaři nejsou při své činnosti dle těchto Obchodních podmínek oprávněni uvádět kontakt přímo na sebe. Porušení povinností (nebo i jen jedné této povinnosti) je důvodem pro okamžité ukončení spolupráce se společností Sport Break, a Tipaři v takovém případě nenáleží dosud nevyplacená provize.

Článek VI.

Ukončení spolupráce mezi Tipařem a společností Sport Break

 1. Spolupráce dle těchto Obchodních podmínek je uzavírána na dobu neurčitou.
 2. Spolupráci dle těchto Obchodních podmínek lze ukončit buď na základě dohody obou stran, nebo jednostranným sdělením (výpovědí) kterékoliv ze stran dle těchto Obchodních podmínek.
 3. Spolupráci dle těchto Obchodních podmínek může vypovědět kterákoli strana dle těchto Obchodních podmínek písemnou výpovědí doručenou na adresu druhé strany (přičemž v případě společnosti Spor Break je závazná adresa uvedená v dané době v obchodním rejstříku, a v případě Tipaře je závazná adresa Tipařem uvedená), a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
 4. Výpověď spolupráce dle těchto Obchodních podmínek se nedotýká práva na zaplacení případně sjednané smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti dle těchto Obchodních podmínek.
 5. Pokud Tipař nově přestane být podnikatelem, jak je uvedeno v čl. II. odst. 2 těchto Obchodních podmínek, je to důvodem pro okamžité ukončení spolupráce ze strany společnosti Sport Break bez výpovědní doby.
 6. Pokud Tipař jakýmkoliv způsobem přímo kontaktuje jednotlivé uživatele a zákazníky a nabízí jim své služby bez účasti společnosti Sport Break, nebo pokud Tipaři při své Činnosti dle těchto Obchodních podmínek uvedou ve vztahu k jednotlivým uživatelům a zákazníkům kontakt přímo na sebe, jak je uvedeno v čl. V. odst. 3 těchto Obchodních podmínek, je to důvodempro okamžité ukončení spolupráce ze strany společnosti Sport Break bez výpovědní doby.
 7. Pokud Tipař dále zveřejní, sdělí nebo jinak zpřístupní své tipy zveřejněné na stránkách Sport Break nebo tipy jiných Tipařů zveřejněné na stránkách Sport Break nebo dosud nezveřejněné ale jemu sdělené či zpřístupněné tipy jiných Tipařů, jak je uvedeno v čl. II. odst. 8 těchto Obchodních podmínek, je to důvodem pro okamžité ukončení spolupráce ze strany společnosti Sport Break bez výpovědní doby a bez nároku na vyplacení provize.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě změny osobních údajů Tipaře je Tipař povinen oznámit společnosti SportBreak neprodleně, a to písemně (poštou nebo e-mailem, pokud mu je ze strany Sport Break nejpozději do tří dnů potvrzeno přijetí e-mailu). V případě změny těchto údajů společnosti Sport Break je společnost Sport Break oprávněna oznámit tuto změnu i pouze uveřejněním na svých webových stránkách, nebo e-mailem.
 2. Pokud by tyto Obchodní podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohly být tyto Obchodní podmínky posuzovány jako neplatné, považuje se takové ustanovení za samostatné a Obchodní podmínky se posuzují, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, příp. nevynutitelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo z jeho obsahu nevyplývá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek.
 3. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami přijímá Tipař veškerá práva a povinnosti, jak jsou v těchto Obchodních podmínkách uvedeny.


generalTermsAndConditions.takeEffect