Obchodní podmínky poskytování služeb

(dále také jen „Obchodní podmínky“)

se společností
SPORT BREAK s.r.o.
IČO: 087 98 486
DIČ: CZ08798486
se sídlem se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562
zastoupenou Martinem Machačem, jednatelem,
a Dominikem Roušem, jednatelem
(dále také jen „Sport Break“)Článek I.

Internetové stránky společnosti Sport Break a její činnost

 1. Sport Break je společností, jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Sport Break zřídil a provozuje internetové stránky dostupné z www.sportbreak.cz (dále také jen „Internetové stránky“), kde umožňuje zveřejnění tipů na výsledky sportovních utkání či jiných obdobných akcí, popřípadě poradenskou činnost související s výsledky sportovních utkání či jiných obdobných akcí (to vše dále také jen jako „Tipy“) třetími osobami (dále také jen „Servisy“), přičemž společnost Sport Break zprostředkuje zveřejnění těchto Tipů a dále služby související poskytováním těchto Tipů ze strany Servisů (zejména přijímání plateb jednotlivých členů na účet společnosti Sport Break a další naložení s těmito prostředky v souladu s příslušnými obchodními podmínkami), za účelem jejich zpřístupněním dalším osobám (dále také jen „Člen“), které získají členství (dále také jen „Členství“) a zaplatí poplatky v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
 3. Tipy zprostředkované společností Sport Break mají pouze informativní charakter; je na každém Členovi, zda tip zprostředkovaný společností Sport Break využije či nikoliv. Společností Sport Break neodpovídá Členům za návratnost jejich sázek při využití společností Sport Break zprostředkovaných Tipů a nenese odpovědnost za případnou škodu, která Členům vznikne v souvislosti s neúspěšným Tipem. Riziko finanční ztráty nese každý Člen výhradně sám.

Článek II.

Členství

 1. Společnost Sport Break poskytuje své služby pouze osobám starším 18 let, jelikož účast osob mladších 18 let na hazardních hrách je zakázána a společnost Sport Break tento zákaz plně respektuje. Ministerstvo financí varuje: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
 2. Členstvím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí právní vztah mezi společností Sport Break a Členem založený v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
 3. Členství vzniká na základě úplné a dokončené registrace člena prostřednictvím registračního formuláře na Internetových stránkách. Členstvím dále vzniká právo Člena využívat jeho členský účet na Internetových stránkách (dále také jen „Členský účet“). Každý Člen je povinen vyplnit údaje do registračního formuláře dle těchto Obchodních podmínek pravdivě a úplně, a odesláním svých údajů společnosti Sport Break prohlašuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou úplné a pravdivé.

Článek III.

Členský účet

 1. Členský účet je vždy veden pouze pro jednu osobu. Pouze ta osoba, na jejíž jméno je veden, je oprávněna do tohoto Členského účtu vstupovat a tento využívat. Zpřístupnění Členského účtu třetí osobě je důvodem pro okamžité zrušení Členského účtu bez náhrady, jak je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Členský účet nelze užít na více zařízeních současně.
 3. Na základě Členství a řádného zakoupení a zaplacení balíčku (dále také jen „Balíček“) v Členském účtu budou Členům v Členském účtu zpřístupněny Tipy, a to pouze v rozsahu závislém na druhu a počtu řádně zakoupených a zaplacených Balíčků dostupných na Internetových stránkách, a dále v rozsahu časového omezení přístupu do Balíčku v závislosti na výši uhrazeného Poplatku.
 4. V každém Balíčku se společnost zavazuje zveřejnit nejméně 1 Tip dle těchto Obchodních podmínek za kalendářní měsíc.
 5. V Členském účtu má Člen přístup k následujícím údajům:
  • datum vzniku Členství,
  • seznam jednotlivých Členem zakoupených Balíčků,
  • Tipy zveřejněné Servisy v jednotlivých Členem zakoupených Balíčcích,
  • konec období přístupu do Balíčku v závislosti na výši zaplaceného poplatku, jak je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách,
  • možnost vypnout autoamtické předplatné.
 6. Členský účet je chráněn heslem, které si každý Člen zvolí při registraci. Člen může své heslo ve svém Členském účtu kdykoliv změnit.

Článek IV.

Poplatky a Období

 1. Balíčky jsou zpoplatněny. Poplatek za využití Balíčku (dále také jen „Poplatek“) je uveden vždy u každého jednoho konkrétního Balíčku na Internetových stránkách, a tento Poplatek je stanoven pro určité a ohraničené časové období (dále také jen „Období“), které je u každého jednoho konkrétního Balíčku na Internetových stránkách uveden (například jeden kalendářní měsíc).
 2. Poplatek je vždy uveden včetně DPH, má-li být DPH Členem hrazena.
 3. Poskytování Tipů z daného Balíčku není společnost Sport Break povinna plnit (tedy zpřístupnit je Členovi v jeho Členském účtu) dříve, než bude Poplatek za daný Balíček připsán na účet společnosti Sport Break.
 4. Přístup k Tipům daného Balíčku zaniká uplynutím Období, na kterou byl uhrazen Poplatek.
 5. Veškeré Poplatky za daný Balíček budou prováděny přes systém společnosti Sport Break jako zprostředkovatele při využití účtu společnosti Sport Break pomocí platebního portálu Pays.cz a Stripe. Společnost Sport Break se zavazuje tyto úhrady na svůj účet přijmout, tuto částku opatrovat a vyplatit její část v souladu s příslušnými obchodními podmínkami.
 6. Období může Člen prodloužit uhrazením dalšího Poplatku pomocí platebního portálu, přičemž Období může tímto způsobem prodloužit až na maximální dobu uvedenou v každém jednotlivém Balíčku.
 7. Za každý měsíc zpřístupnění Balíčku Členovi je Člen povinen uhradit společnosti Sport Break Poplatek v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
 8. Doklady o zaplacení Poplatků dle těchto Obchodních podmínek budou každému Členovi zasílány na jím uvedenou e-mailovou adresu, kterou zadá do registračního formuláře, a to 5 dnů ode dne úhrady Poplatku na bankovní účet společnosti.
 9. Pokud Člen využije možnosti zakoupit Balíček pomocí Předplatného, automatické obnovení a strhnutí platby na další období po ukončení členem vybraného období (dále také jen „Předplatné“)  Balíček se na konci období automaticky prodlouží o stejné období. Toto neplatí pro 7 denní členství.Pokud Člen využije možnosti zakoupit Balíček pomocí Předplatného, automatické obnovení a strhnutí platby na další období po ukončení členem vybraného období (dále také jen „Předplatné“) Balíček se na konci období automaticky prodlouží o stejné období. Toto neplatí pro 7 denní členství.
 10. Pokud člen Předplatí zkušební členství na 7 dní, bere na vědomí, že po skončení období se členství prodlouží ze 7 denního členství na 30 denní členství.
 11. Předplatné může Člen kdykoliv vypnout v nastavení účtu na stránkách www.sportbreak.cz

Článek V.

Ochrana spotřebitele

 1. Je-li Členem fyzická osoba, která nemá Členství v souvislosti se svou podnikatelskou činností, považuje se za spotřebitele.
 2. Společnost Sport Break je podnikatelem.
 3. Člen je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že pokud mu budou 3 Tipy poskytnuty do 14 dnů ode dne úhrady Poplatku, nemá s odkazem na § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodu.

Článek VI.

Reklamační řád

 1. Každý Člen má právo reklamovat služby poskytované společností Sport Break na základě těchto Obchodních podmínek. Toto právo lze uplatňovat po dobu trvání Členství a ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení Členství.
 2. Tímto reklamačním řádem se v zákonných mezích modifikuje proces podávání a vyřizování reklamací ze strany Členů vůči společnosti Sport Break. Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré podané reklamace ze strany Členů, a to ve znění účinném ke dni uplatnění reklamace.
 3. Společnost neručí za výsledek poskytnutých tipů, ani nezaručuje zisk. Důvodem reklamace proto není skutečnost, že Tipy nebyly úspěšné nebo že Člen z důvodu kurzového sázení utrpěl finanční ztrátu.
 4. Pro uplatnění reklamace vyplní Člen příslušný reklamační formulář, který společnost Sport Break vydala a zveřejnila na Internetových stránkách. V něm uvede, v čem spatřuje vady plnění na straně společnosti Sport Break, jakým způsobem chce tyto vady nahradit a odešle ho na email: info@sportbreak.cz.
 5. Pakliže společnost Sport Break reklamaci vyhoví co do důvodu i způsobu náhrady, informuje o této skutečnosti reklamujícího Člena do 5 pracovních dní a ve lhůtě dalších 10 dní poskytne reklamujícímu Členovi náhradu vzešlou z takové reklamace.
 6. Reklamovat lze nad rámec zákonných důvodů pozdní zveřejnění Tipů (tím se rozumí zveřejnění po začátku sportovní akce) či nedodržení minimálního počtu zveřejněných Tipů.
 7. Způsoby náhrady vady nad rámec zákonných důvodů jsou zejména zpřístupnění Balíčku na následující měsíc zdarma, poskytnutí slevy z Poplatku za Balíček na následující měsíc, či vrácení uhrazeného Poplatku za Balíček v plné výši za měsíc, kdy došlo k vadnému plnění.
 8. Společnost Sport Break je povinna reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.

Článek VII.

Ukončení členství

 1. Členství dle těchto Obchodních podmínek je uzavíráno na dobu neurčitou.
 2. Člen může svůj Členský účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací.
 3. Společnost Sport Break může Členský účet Člena okamžitě jednostranně zrušit jen z důvodu, že Člen závažným způsobem poruší tyto Obchodní podmínky. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací. V případě zrušení Členského účtu Člena z tohoto důvodu není člen oprávněn na svou osobu založit nový Členský účet.
 4. Společnost Sport Break může Členský účet Člena po jednom předchozím upozornění na porušování těchto Obchodních podmínek jednostranně zrušit z důvodu, že Člen opakovaně (tedy více ne jednou) poruší tyto Obchodní podmínky. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací. V případě zrušení Členského účtu Člena z tohoto důvodu není člen oprávněn na svou osobu založit nový Členský účet.
 5. Členský účet může být Společností Sport Break zrušen i na základě dohody společnosti Sport Break a Člena. Vrácení či propadnutí již uhrazeného poplatku se řídí dohodou stran, a pokud dohoda není sjednána, platí, že již uhrazený poplatek se Členovi vrací. Oprávnění či zákaz založení nového Členského účtu po zrušení Členského účtu Člena na základě dohody se řídí dohodou stran, a pokud dohoda není sjednána, platí, že Člen je oprávněn založit nový Členský účet.
 6. Veškeré Členské účty se ruší též dnem, k němuž společnost Sport Break zcela ukončí svou činnost. V případě zrušení Členského účtu z důvodu ukončení činnosti společnosti Sport Break vyplatí společnost Sport Break Členům takovou poměrnou část z Poplatku za Období, za nějž byl Poplatek uhrazen, avšak Tipy dle těchto Obchodních podmínek ze strany společnosti Sport Break již nebudou z důvodu ukončení činnosti společnosti Sport Break poskytovány.
 7. Dnem zrušení Členského účtu Členství Člena zaniká.

Článek VIII.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Členy o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány společností Sport Break v souvislosti s Členstvím dle těchto Obchodních podmínek.
 2. Tyto Zásady, jakož i zpracování osobních údajů Členů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).
 3. Osobní údaje Členů zpracovává Sport Break pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 4. Každý Člen vyjadřuje souhlasem s těmito Obchodními podmínkami výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami, a to před objednávkou a zaplacením Členství.
 5. Každý Člen před objednávkou a zaplacením Členství dle těchto Obchodních podmínek prohlásil, že je starší 18 let. Sport Break tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.
 6. Společnost Sport Break zpracovává osobní údaje Členů na základě souhlasu s Obchodními podmínkami, a to za účelem poskytování jejích služeb, komunikace s Členy a plnění povinností stanovených zákonem.
 7. Za účelem správy účtů Členů jsou zpracovávány následující údaje Členů:
  jméno,
  příjmení,
  datum narození,
  adresa pobytu,
  telefonní číslo,
  emailová adresa.
 8. Za účelem komunikace Sport Break s Členy a marketingové účely jsou zpracovávány následující údaje Členů:
  jméno,
  příjmení,
  emailová adresa.
 9. Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Členů:
  jméno,
  příjmení,
  datum narození,
  adresa pobytu.
 10. Sport Break zpracovává následující osobní údaje Členů – v rozsahu:
  a. jméno,
  b. příjmení,
  c. datum narození
  d. adresa pobytu (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec, popř. stát),
  e. telefonní číslo,
  f. e-mailová adresa, a to k účelům, jak jsou uvedeny v těchto Zásadách.
 11. Sport Break zpracovává následující nepřímé údaje Členů:
  a. IP adresa
  b. Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Členy a usnadnění procházení webových stránek)
  c. Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, aby společnost Sport Break zajistila správné zobrazení webových stránek.
 12. Osobní údaje Členů zpracovává Sport Break po dobu trvání Členství. Po ukončení Členství je Sport Break povinna osobní údaje Členů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení Členství vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).
 13. Členové mají v souvislosti se svým osobními údaji následující práva:

  a) Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Člen může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Člen výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Sport Break povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Člena, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Sport Break a Členem vzniklý na základě Členství bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Člena ze strany Sport Break o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení Členství.

  b) Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
  Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o informaci, zda Sport Break zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Sport Break je povinna mu tyto informace poskytnout. Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break, aby opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Člena, a Sport Break je povinna tyto opravy provést. Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o doplnění neúplných údaje Člena, a Sport Break je povinna tyto údaje doplnit.

  c) Právo požadovat omezení zpracování.
  Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a Sport Break je za takových podmínek povinna zpracování údajů tímto způsobem omezit.

  d) Právo vznést námitku proti zpracování.
  Člen má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

  e) Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  Člen má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Člen jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů společností Sport Break, může podat stížnost přímo společnosti Sport Break (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  f) Právo na přenositelnost osobních údajů.
  Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sport Break (info@sportbreak.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Sport Break, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Sport Break o osobní údaje, které společnosti Sport Break poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Sport Break je povinna mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Člen může následně tyto údaje předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi sebou.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

 1. Člen se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svým Členstvím dozví a které se týkají obchodní politiky společnosti Sport Break, jeho obchodů, organizačních postupů vůči třetím osobám, přičemž tyto informace mají povahu důvěrných informací. Člen je povinen v plné míře zachovávat obchodní tajemství společnosti Sport Break, které mu bude v souvislosti s Členstvím dle těchto Obchodních podmínek zpřístupněno. Člen je rovněž povinen dbát o to, aby se tyto informace nedostaly do rukou nepovolaných osob.
 2. Závazek mlčenlivosti Člena a ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství společnosti Sport Break dle předchozího odstavce trvají po dobu Členství a po dobu tří let po jeho skončení, nevyplývá-li z povahy skutečností, o kterých má být zachována mlčenlivost či které mají být třetím osobám utajeny, že mají zůstat utajeny i po skončení uvedené lhůty. Závazky k ochraně obchodního tajemství trvají do doby než se skutečnosti, které jej tvoří, stanou obecně známými.
 3. Členové berou na vědomí, že jejich přístupové údaje do Členského účtu i poskytnuté Tipy jsou obchodním tajemstvím společnosti Sport Break, které je jednotlivým Členům za Poplatek zpřístupněno. Členové nesmí své přístupové údaje do Členského účtu ani poskytnuté Tipy sdělovat třetí osobě či osobám nebo je jinak dále šířit. V případě, že Členové své přístupové údaje do Členského účtu nebo poskytnuté Tipy sdělí třetí osobě či osobám nebo je jinak dále rozšíří, bude takové jednání považováno za závažné porušení těchto Obchodních podmínek a dále za porušení jejich povinnosti zachovávat obchodní tajemství. Za takové jednání může společnost Sport Break mimo jiné (zejména tedy vedle zrušení Členského účtu) požadovat od Člena, který poruší tuto svou povinnost, peněžitou sankci ve výši 500.000 Kč.

Článek X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Případné spory mezi společností Sport Break a Členem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Člen jako spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
 2. Než bude Členem přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu, společnost Sport Break doporučuje Členům nejdříve kontaktovat společnost Sport Break pro vyřešení nastalé situace mezi samotnými stranami.
 3. Více informací o mimosoudním řešení sporů je k dispozici na internetových stránkách adr.coi.cz.

Článek XI.

Program „Doporučte nás“

 1. Doporučte nás je program provozovaný Společností.
 2. Oprávnění k účasti v Programu má každý stávající člen.
 3. Člen oprávněný k účasti v programu může v rámci tohoto programu za stanovených podmínek doporučit ostatním osobám služby Společnosti a získat tak Provizi, dále jen „Stávající klient“.
 4. Pro účast v programu je nutné doporučit služby Společnosti na stránkách www.sportbreak.cz v sekci „Doporučte nás“. Zde pak každý Člen nalezne svůj unikátní odkaz, který zašle libovolné osobě, či většímu počtu osob, dále jen „Nový klient“. Nový klient se poté pomocí zaslaného odkazu zaregistruje pomocí registračního formuláře na stránkách www.sportbreak.cz viz. Článek II.
 5. Nový klient nesmí již mít uzavřenou Smlouvu v předchozích obdobích.
 6. Člen získá Provizi ve výši 7,5 % z celkové částky z prodeje členství. Člen má nárok na Provizi za platby Nového klienta i opakovaně, náleží mu Provize za veškeré platby provedené Novým klientem na webu Společnosti.
 7. O výběr Provize si Člen může zažádat kdykoliv. Nejnižší hodnota výběru však musí činit nejméně 2 500 Kč. Tuto Provizi pak Společnost zašle do 15 pracovních dnů od doručení žádosti o vyplacení Klientem na bankovní účet Klienta.
 8. Pro vyplacení Provize musí Člen, který se účastní Programu být podnikatelem s platným živnostenským oprávněním, kterému bylo přiděleno IČO, nebo nepodnikatelem, který se Programu účastní pouze ve smyslu zákona č.586/1992 Sb. jako příležitostné činnosti, přičemž úhrn jeho příjmů z této činnosti nepřesáhne 30 000 Kč ročně.
 9. V případě výplaty Provize ve výši 10 000 Kč a vyšší, je Člen povinen dodat Společnosti daňový doklad (fakturu). Společnost poté do 10 pracovních dní od zaslání faktury převede bezhotovostním bankovním převodem Provizi na bankovní účet Člena.
 10. V případě podezření z manipulace či podvodu si Společnost vyhrazuje právo Člena z tohoto Programu vyloučit. Člena pak ztrácí možný nárok na získání Provize.
 11. Účastník Programu nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Společnosti. Nedodržení tohoto bodu pak může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Společnosti bez nároku na vyplacení zbývající Provize a také bez nároku na vrácení odměny za zakoupené Členství.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě změny osobních údajů Člena je Člen povinen oznámit společnosti Sport Break neprodleně, a to písemně (přímo v údajích v Členském účtu, nebo e-mailem, pokud mu je ze strany Sport Break nejpozději do tří dnů potvrzeno přijetí e-mailu). V případě změny těchto údajů společnosti Sport Break je společnost Sport Break oprávněna oznámit tuto změnu i pouze uveřejněním na svých webových stránkách, nebo e-mailem.
 2. Pokud by tyto Obchodní podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohly být tyto Obchodní podmínky posuzovány jako neplatné, považuje se takové ustanovení za samostatné a Obchodní podmínky se posuzují, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, příp. nevynutitelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo z jeho obsahu nevyplývá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek.
 3. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami přijímá Člen veškerá práva a povinnosti, jak jsou v těchto Obchodních podmínkách uvedeny.
 4. Vztahy výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto Obchodních podmínek.
 5. Společnost nezodpovídá za jakékoliv výpadky webu či prostředků na zasílání tipů, zejména pak Telegram a email.
 6. Společnost Sport Break si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto Obchodních podmínek, a tím potažmo na jednostrannou možnost úpravy vzájemných právních vztahů. Změna těchto Obchodních podmínek je vůči Členům účinná ode dne, kdy nabylo účinnosti nové znění takových obchodních podmínek a kdy zároveň bylo nové znění takových podmínek zveřejněno na Internetových stránkách na adrese www.sportbreak.cz.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.2.2022.

Soubory ke stažení